Preskočiť na hlavný obsah

Sieť nemocníc

Sieť nemocníc je uvedená v tzv. Zozname kategorizovaných nemocníc, ktorý ministerstvo každoročne aktualizuje. Sieť nemocníc v podstate zahŕňa všetky nemocnice, ktoré sú zaradené do siete na jednotlivých úrovniach. Zoznam kategorizovaných nemocníc zároveň bližšie vymedzuje, aké povinné a doplnkové programy sú poskytované v jednotlivých nemocniciach. Vyhodnotenie siete bude prebiehať periodicky každoročne a bude zverejňované na stránkach ministerstva zdravotníctva.

Zoznam kategorizovaných nemocníc

Postup zaradenia nemocníc do siete

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky rozhodlo o prvom podmienenom zaradení nemocníc do siete a vydalo prvý zoznam kategorizovaných nemocníc v roku 2022. Postupovalo podľa zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a podľa vyhlášky č. 316/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti.

V rokoch 2022 a 2023 zaraďuje nemocnice do siete ministerstvo zdravotníctva. V roku 2024 ministerstvo zriadi Komisiu pre tvorbu siete, ako odborný orgán ministra, ktorý bude rozhodovať o zaradení nemocníc do siete.

Podmienky, ktoré zohľadňovalo ministerstvo zdravotníctva pri prvom zaraďovaní nemocníc do siete

Spádové územie

Geografická dostupnosť

Existencia povinných medicínskych programov

Plnenie minimálnych limitov na počet výkonov na jeden rok

Špeciálne personálne zabezpečenie

Komisia pre tvorbu siete

Komisia pre tvorbu siete je odborný orgán ministra, ktorá bude rozhodovať o zaradení do siete nemocníc. Komisia je zložená z deviatich členov:

 • jeden zástupca ministerstva zdravotníctva,
 • jeden zástupca za každú zdravotnú poisťovňu,
 • jeden zástupca za Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • jeden zástupca za Asociáciu pre ochranu práv pacientov,
 • jeden zástupca za Vyššie územné celky,
 • dvaja zástupcovia za asociácie nemocníc.

Rada pre tvorbu siete

Rada pre tvorbu siete bude posudzovať námietky a odvolania zo strany nemocníc, po tom čo ministerstvo, resp. Komisia pre tvorbu siete rozhodne o zaraďovaní.

Voči prvému podmienenému zaradeniu nie je možné sa odvolať. V roku 2023 bude možné sa odvolať voči zaradeniu v sieti. Po uplynutí lehoty pre splnenie podmienok podmieneného zaradenia budú nemocnice zaradené do siete riadne.

Do 30. apríla každého roku bude možné podať žiadosť o podmienené zaradenie do siete, o podmienené zaradenie doplnkového programu alebo o zmenu úrovne.

Od kedy platí sieť nemocníc

Nemocnice sa začnú riadiť podľa ich zaradenia v sieti, resp. začnú plniť podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti definované vyhláškou č. 316/2022 Z. z. od 1.1.2024. Do tohto termínu bude zdravotná starostlivosť v nemocniciach poskytovaná v súčasnom režime.

Nemocnice I. úrovne a ich zaradenie do siete

Zaraďovanie do siete ustanovuje § 10 ods. 7 zákona č. 540/2021 Z. z.. reforma nemocníc optimalizuje nemocničnú starostlivosť.

 • Polikliniky, ktoré sú súčasťou nemocníc a ktoré poskytujú starostlivosť v ambulanciách, budú naďalej fungovať tak ako doteraz.
 • Kvalitná nemocnica I. úrovne teda poskytne občanom ako aj jednodňovú či následnú starostlivosť, avšak nie len to – nemocnica prvej úrovne má možnosť poskytovať pomerne veľkú škálu doplnkových programov druhej úrovne, pokiaľ je v regióne potreba (napríklad pôrodnícky program).
 • Práve doplnkové programy predstavujú možnosť ako zachovať a ďalej rozvíjať programy, v ktorých je nemocnica silná a v danom regióne po nich existuje dostatočný dopyt. Na základe doplnkových programov bude nemocnica následne zaradená do siete.

Je však nutné podotknúť, že nemocnica vyššej úrovne primárne prichádza s povinnosťami šírky programov, počtov výkonov, personálu aj techniky. Neplnenie týchto požiadaviek vedie ku kráteniu platieb zo zdravotnej poisťovne a potenciálne aj k zníženiu úrovne. Je preto ekonomicky výhodnejšie mať silnú nemocnicu I. úrovne s kvalitnými doplnkovými programami.

Nemocnice II. až V. úrovne a ich zaradenie do siete

Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 540/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti ministerstvo zdravotníctva podmienene zaradí nemocnicu do siete a podmienene určí úroveň nemocnice, pokiaľ spĺňa podmienky zaradenia do siete.

Zvažujú sa tiež predpoklady na poskytovanie povinných programov v rámci programového profilu, ktorými sú:

 • prevádzkovateľ nemocnice má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice,
 • prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne personálne zabezpečenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať,
 • prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne materiálno-technické vybavenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať.

Špecializované nemocnice a ich zaraďovanie do siete

Filozofia optimalizácie siete nemocníc spočíva okrem iného v tom, že preferovaný systém poskytovania nemocničnej starostlivosti je poskytovať ju komplexne na jednom mieste. Zámerom je, aby bol pacient odliečený v jednej nemocnici a nemusel byť presúvaný. Tento koncept spravidla nespĺňajú špecializované nemocnice, ktoré sa špecializujú na nimi vybranú zdravotnú starostlivosť. Z toho dôvodu sa do siete zaraďujú podľa špecifických pravidiel.

 • Proces zaraďovania špecializovaných nemocníc je ustanovený v § 45 ods. 8 zákona č. 540/2021 Z. z. v zmysle ktorého do prvého zoznamu kategorizovaných nemocníc sú podmienene zaradené špecializované nemocnice, ktoré za roky 2019 až 2021 a aspoň v jednom z týchto rokov splnili minimálne počty medicínskych služieb niektorého z programov, a povolí im tie doplnkové programy, pre ktoré splnili minimálne počty medicínskych služieb, ak boli stanovené.
 • Úroveň špecializovanej nemocnice sa určí podľa najvyššej úrovne doplnkového programu. Na špecializované nemocnice sa nevzťahuje povinnosť poskytovať všetky povinné programy a doplnkové programy v rozsahu programového profilu nemocnice určeného pri kategorizácii nemocníc.

Systém partnerských nemocníc

Systém nemocničnej starostlivosti funguje dekády, s čím sa spája to, že prevádzkovatelia nemocníc si mohli vyberať, akú zdravotnú starostlivosť budú poskytovať. Dôsledkom toho je jav, že niektoré nemocnice nie sú schopné poskytnúť zdravotnú starostlivosť zo stanoveného programového profilu komplexne na jednom mieste. Pri tvorbe zákona musel byť tento existujúci stav reflektovaný, a z toho dôvodu vznikol systém partnerských nemocníc.

Ak hlavná nemocnica nie je schopná samostatne splniť celý rozsah povinných programov v rámci programového profilu, môže splniť niektoré povinné programy v spolupráci s partnerskou nemocnicou.

 • Partnerská nemocnica je teda taká nemocnica, ktorá dopĺňa celý rozsah povinných programov v rámci programového profilu hlavnej nemocnice.
 • Príkladom sú veľké mestá, v ktorých funguje niekoľko nemocníc, z ktorých niektoré poskytujú určitý typ zdravotnej starostlivosti. Príkladom môže byť Národný ústav detských chorôb, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť detským pacientom a v rámci siete nemocníc figuruje ako partnerská nemocnica Univerzitnej nemocnice Bratislava.
 • Systém partnerských nemocníc nefunguje bez limitov.
 • Partnerská nemocnica sa spolu s hlavnou nemocnicou nachádzajú na území rovnakej obce alebo mesta.
 • Ak ide o mesto, nesmie byť čas dojazdu osobnou dopravou medzi nemocnicami viac ako 15 minút.

Hlavná nemocnica, ktorá plní programový profil spolu s partnerskými nemocnicami, má s každým prevádzkovateľom nemocnice, ktorá je partnerskou nemocnicou, uzatvorenú zmluvu o spolupráci.

Nové nemocnice a ich zaradenie do siete

Koncept optimalizácie siete nemocníc umožňuje vstup nových (resp. ešte nezaradených) všeobecných nemocníc do siete kategorizovaných nemocníc. Prevádzkovateľ nemocnice môže každoročne do 30. apríla podať ministerstvu žiadosť o podmienené zaradenie nemocnice do siete. Všetky povinné náležitosti, ktoré musí žiadosť obsahovať, sú uvedené v § 12 zákona č. 540/2021 Z. z.