Preskočiť na hlavný obsah

Otázky a odpovede

1. Čo znamenajú jednotlivé úrovne nemocníc?

Čo znamená I. úroveň?

Čo poskytuje?

Pri nemocnici I. úrovne je dôraz na časovú dostupnosť. Nemocnice I. úrovne budú zamerané na jednodňovú starostlivosť. Význam jednodňovej zdravotnej starostlivosti je pre efektívne fungovanie zdravotného systému nezastupiteľný a rozsah tejto starostlivosti sa bude aj v čase naďalej zvyšovať.

Nemenej dôležitou zložkou bude následná starostlivosť. V nemocniciach vyššej úrovne sa budú riešiť komplikovanejšie plánované zákroky a pre potreby následnej starostlivosti a rehabilitácie bude pacient prevezený do nemocníc bližšie k ich domovu a blízkym. Význam následnej a dlhodobej starostlivosti na Slovensku výrazne vzrastie aj vďaka starnutiu populácie. V dnešných podmienkach je tento sektor výrazne poddimenzovaný.

V neposlednom rade v regiónoch, kde bude existovať potreba, majú nemocnice I. úrovne možnosť poskytovať aj škálu programov pripadajúcich nemocniciam II. úrovne ako doplnkový program (napríklad Pôrodnícky program, Program internej medicíny, Neinvazívny kardiovaskulárny program a.i.).

Práva

Naďalej môže poskytovať všetky programy, ktoré sú pre I. úroveň nemocnice nepovinné, a to rovnako ako dnes po dohode a zazmluvnení zdravotnou poisťovňou (možnosť poskytovania nepovinných programov v nemocnici I. úrovne definuje príloha č. 1 vyhlášky č. 316/2022 Z. z.). Povinné programy aj doplnkové programy v tejto nemocnici zdravotná poisťovňa musí zazmluvniť a rovnako tak schválené doplnkové programy.

Povinnosti

Nemocnica je povinná plniť aj limity – počty výkonov, intervencií, alebo hospitalizačných prípadov ak tak stanovili odborníci pre schválený programový profil, ktorý nemocnica poskytuje. Okrem škály programov boli odborníkmi stanovené aj podmienky za akých má nemocnica daný program poskytovať – aký ma mať personál, techniku a aké indikátory kvality má zariadenie plniť. Miera plnenia stanovených podmienok (počtov výkonov, špeciálne personálne, materiálno-technické požiadavky a kvalita) bude každoročne vyhodnocovaná. V prípade nedostatočného plnenia uvedených podmienok – na menej ako 80 %, je stanovený mechanizmus sankčných krokov (od upozornenia cez zníženie úrovne, až po krátenie platieb).

Čo znamená II. úroveň?

Nemocnica na II. úrovni je nosnou v poskytovaní akútnej a plánovanej starostlivosti v regióne. Poskytuje starostlivosť pre okolo 75 % všetkých hospitalizácií. Spád nemocnice na tejto úrovni je minimálne 100.000 a maximálne 220.000 obyvateľov (je tak na Slovensku priestor pre cca 40 nemocníc úrovne II a vyššej). 90% obyvateľov Slovenska musí mať takúto nemocnicu dostupnú osobnou dopravou do 30 minút (a maximálne 1,5% obyvateľov ďalej ako 45 minút). Nemocnica II. úrovne poskytuje starostlivosť v širokom spektre chirurgických a internistických disciplín. Nemocnica zabezpečuje dostupnosť povinných medicínskych služieb z klastra pediatrických programov ako nemocničná pediatria, pediatrická neurológia, či pediatrická kardiológia.

Čo znamená III. úroveň?

Nemocnica na III. úrovni poskytuje komplexnú akútnu a plánovanú starostlivosť v objeme okolo 17% z celkového počtu hospitalizácií. Spád nemocnice na tejto úrovni je minimálne 450.000 a maximálne 900.000 obyvateľov (7 – 12 nemocníc III. úrovne a vyššej). 90% obyvateľov Slovenska musí mať dostupnú osobnou dopravou takúto nemocnicu do 60 minút (a maximálne 1,5% obyvateľov ďalej ako 90 minút). Nemocnice III. úrovne poskytujú špecializované komplexné výkony pre pacientov so spektrom kardiovaskulárnych ochorení ako vaskulárne intervencie, cievna chirurgia a arytmológia. Na danej úrovni nemocníc sa budú vykonávať aj neurointervenčné výkony pri cievnych mozgových príhodách. Z chirurgických a internistických výkonov, diagnóz, je to súbor medicínskych služieb vyžadujúci multidisciplinárny prístup k diagnostike a liečbe ochorení. Nemocnice III. úrovne budú poskytovať aj program paliatívnej medicíny pre dospelých.

2. Je nižšia úroveň nemocnice horšia?

Úroveň nemocnice hovorí o tom aké medicínske programy, resp. aké programové spektrum a na akej úrovni nemocnica poskytuje. Inými slovami povedané, úroveň nemocnice nehovorí o kvalite starostlivosti ale o rozsahu starostlivosti. Cieľom reformy je mať rovnako dobré nemocnice I. úrovne, ako aj nemocnice III. úrovne. Samozrejme škála výkonov bude v nemocniciach rôznej úrovne iná a s tým súvisiace aj povinnosti nemocnice v zabezpečení materiálno-technického, personálneho vybavenia, ale aj v kapacite na dostatočný počet výkonov pre plnenie limitov.

3. Aké medicínske programy môžu jednotlivé nemocnice poskytovať?

Rozdelenie programov v kategorizácii:

Povinné programy

  • Ide o programy, ktoré musí každá nemocnica na príslušnej úrovni poskytovať a plniť (po personálnej, materiálno-technickej stránke, ako aj počtom výkonov) .

Doplnkové programy

  • Rozširujú portfólio medicínskych služieb, ktoré nemocnica poskytuje, a umožňujú tak nemocniciam špecializovať sa a rozvíjať vo vyššej komplexnosti.
  • Nemocnica môže o povolené doplnkové programy požiadať ministerstvo a v rámci tvorby nemocničnej siete sa o ich zaradení rozhodne vtedy, ak je dostatočná potreba v regióne po týchto medicínskych službách.
  • Zaradením doplnkového programu nemocnica musí splniť všetky požadované kritériá – napr., počet výkonov, personálne kapacity, technické vybavenie a pod.
  • Po schválení doplnkových programov ministerstvom budú doplnkové programy hradené z verejného zdravotného poistenia.

Nepovinné programy

  • Ide o typ programu, ktorý ministerstvo, ani komisia pre tvorbu siete neschvaľuje a ani nevyhodnocuje.
  • Je na dohode poskytovateľa a zdravotnej poisťovne, či daný program zazmluvní.

Zoznam programov pre jednotlivé úrovne nemocníc:

Kategorizačná vyhláška prehľadne

4. Ako sa môže meniť úroveň nemocnice, ako si požiadať o doplnkový program v budúcnosti?

Každoročne môže nemocnica požiadať do 30. apríla o podmienené zaradenie nemocnice do siete, zvýšenie / zníženie úrovne nemocnice, poskytovanie doplnkového programu. V zákone č. 540/2021 Z. z. to upravuje § 12. Rozhodovanie upravuje § 15, kde sú o.i. definované aj lehoty na riadne zaradenie (min. 24 mesiacov, max 36 mesiacov). Samotné rozhodovanie robí odborná Komisia pre tvorbu siete (9 členný orgán so zástupcami MZ SR, zdravotných poisťovní, poskytovateľov, VÚC, pacientskych organizácií, ÚDZS).

5. Ako sa počíta geografická dostupnosť?

Zákon definuje podmienky pre geografickú dostupnosť pre jednotlivé úrovne nemocníc. Spád v zmysle zákona č. 540/2021 Z. z. neznamená príslušnosť pacienta k nemocnici (nakoľko má slobodnú voľbu poskytovateľa), ale indikuje časovo najdostupnejšiu nemocnicu pre pacienta osobnou dopravou z miesta bydliska. S použitím dát od zdravotných poisťovní (údaje o mieste pobytu na úrovni obcí) a dát obstaraných od Žilinskej univerzity, sa stanoví vážený priemerný dojazd osobnou dopravou k danej nemocnici (§ 2 ods. 12 zákona č. 540/2021 Z. z.) ako dostupnosť motorovým vozidlom rýchlosťou jazdy, ktorá je primeraná typu pozemnej komunikácie. Zároveň sa kontroluje aby na úrovni Slovenskej republiky 90 % obyvateľov bolo v pozitívnom limite (čiže do istého času) a maximálne 1,5 % bolo nad horným limitom dojazdu. Dostupnosť sa teda kontroluje pre systém ako celok, nie pre jednotlivé nemocnice.

6. Ako sú riešené čakacie doby?

Podľa § 40 zákona č. 540/2021 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná viesť zoznam čakajúcich pacientov na zdravotnú starostlivosť na základe návrhu na plánovanú zdravotnú starostlivosť, ktorú navrhuje poskytovateľ, teda nemocnica. Vyhláška č. 316/2022 Z. z. v prílohe 13 menuje medicínske služby pri ktorých je nárok na časovú dostupnosť. Zdravotná poisťovňa je povinná tieto zoznamy zverejňovať podľa nemocníc v rozsahu jedinečný identifikačný kód poistenca, dátum zaradenia do zoznamu čakajúcich poistencov, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kód medicínskej služby a plánovaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti.

Zákon pomenúva aj situácie kedy môže zdravotná poisťovňa prerušiť čas počítania dostupnosti, návrh na iného poskytovateľa, ako aj podmienky a povinnosti zdravotnej poisťovne ak nie je splnená dostupnosť (iný poskytovateľ, nezmluvný poskytovateľ, iný členský štát v tretej inštancií).

Zber čakacích listín sa začne od 1. januára 2024 a od 1. januára 2025 bude mať pacient nárok na manažment zdravotnej starostlivosti v lehotách, ako budú  uvedené v aktuálnej vyhláške.

7. Aké má povinnosti zdravotná poisťovňa a poskytovateľ?

Zdravotná poisťovňa

Podľa § 38 zákona č. 540/2021 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná uzatvoriť zmluvu s každým poskytovateľom zaradeným do siete v práve v rozsahu povinných a doplnkových programov. Povinnosti ohľadom výšky úhrady sa odvíjajú od plnenia podmienok kategorizácie.

Poskytovateľ

Zákon v § 41 a 42 menuje povinnosti poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný uzatvoriť zmluvu s každou zdravotnou poisťovňou v rozsahu povinných programov danej úrovne nemocnice a všetkých doplnkových programov podľa schváleného programového profilu nemocnice. Nemocnica musí poskytovať všetky medicínske služby v týchto programoch a zároveň musí plniť podmienky kategorizácie.

Nemocnica má povinnosť bezodkladne poskytnúť každému poistencovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť v povinnom programe alebo doplnkovom programe.

Nemocnica má povinnosť navrhnúť poistencovi, ktorý má indikovanú plánovanú starostlivosť, zaradenie do zoznamu čakajúcich poistencov a oznámiť mu predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti.