Preskočiť na hlavný obsah

Kategorizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti

Kategorizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti je proces, v ktorom rozraďujeme nemocničnú starostlivosť do kategórii – do úrovní a do medicínskych programov. Každý program má definované medicínske služby a každá medicínska služba pozostáva z výkonov alebo diagnóz.

Napríklad Diagnóza č. Dg. R072 – Prekordiálna bolesť je zaradená v medicínskej službe s názvom Bolesť na hrudníku v medicínskom programe Neinvazívny kardiovaskulárny program.

 • Každý program má definované aj požiadavky na časovú dostupnosť danej medicínskej služby, na minimálne počty výkonov, na špeciálne materiálno-technické ako aj špeciálne personálne zabezpečenie,
 • Všetky pravidlá a podmienky definuje Vyhláška č. 316/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti, ktorú pripravovalo vyše 400 odborníkov z klinickej praxe,
 • Vyhláška určuje programový profil pre každú úroveň nemocnice teda aké programy sú povinné, doplnkové alebo nepovinné na jednotlivých úrovniach nemocnice, a aký personál a materiálne vybavenie musí mať jednotlivá úroveň nemocnice,
 • Vyhláška určuje aj čakacie doby a minimálne počty výkonov na nemocnicu ako napríklad 800 pôrodov ročne.
 • Nemocnice podľa pravidiel vo Vyhláške č. 316/2022 Z. z. rozdeľujeme do piatich skupín podľa svojho zamerania, tak, že každá skupina nemocníc má definovanú povinnú a doplnkovú programovú štruktúru.
 • Úroveň nemocnice neznamená kvalitu nemocnice, ale poukazuje na rozsah zdravotnej starostlivosti. Nemocnica musí povinne plniť podmienky pre poskytovanie jednotlivých programov aby mala garantovanú úhradu od zdravotných poisťovní, resp. aby si udržala svoju úroveň zaradenia v rámci každoročného vyhodnocovania siete. Všetky tieto dáta na úrovni nemocníc budú v rámci vyhodnocovania siete každoročne verejne publikované aj s ukazovateľmi kvality.

Kategorizačná komisia pre ústavnú zdravotnú starostlivosť

Kategorizačná komisia pre ústavnú zdravotnú starostlivosť zastrešuje proces Kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti.

 • Je to odborný orgán ministra, je tvorená 13-timi členmi, ktorých menuje minister zdravotníctva.
 • Pripravuje záväzné odborné stanovisko vo veci kategorizácie ústavnej starostlivosti na základe medicínskeho odborného stanoviska vypracovaného odbornými pracovnými skupinami.
 • Má vlastný štatút a zriaďuje svoje odborné pracovné skupiny.
 • Zasadá každoročne a jej výsledkom je záväzné odborné stanovisko, na základe ktorého ministerstvo novelizuje vyhlášku o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Štatút Členovia komisie

Odborné pracovné skupiny pre kategorizáciu ústavnej starostlivosti

 • Sú to orgány Kategorizačnej komisie, ktoré nemájú samostatné rozhodovacie kompetencie a výkonnú právomoc.
 • Výstupom ich rokovaní je medicínske odborné stanovisko pre rozhodovanie na úrovni kategorizačnej komisie.
 • Každá odborná pracovná skupina má predsedu, prvého zástupcu a druhého zástupcu, minimálne troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva predseda Kategorizačnej komisie.
 • Predseda Kategorizačnej komisie vymenúva členov odbornej pracovnej skupiny na návrh odborných spoločností a stálych členov komisie.
 • Predseda odbornej pracovnej skupiny, prvý a druhý zástupca odbornej pracovnej skupiny sú zároveň nestálymi členmi komisie a teda majú hlasovacie právo – ktorých menuje zase minister.

členmi odborných pracovných skupín sú odborníci z praxe, je ich vyše 400. Ide o hlavných odborníkov, lekárov, docentov, profesorov z medicínskej oblasti a ďalších. Spoločne tvorili kategorizačnú vyhlášku, ktorá obsahuje cez 2600 strán materiálu. Ministerstvo v tomto procese zastávalo koordinačnú úlohu.

Štatút Členovia odborných pracovných skupín

Legislatíva

Zákon 540/2021 Z. z. o kategorizácií ústavnej zdravotnej starostlivosti a vyhláška 316/2022 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kategorizácií ústavnej starostlivosti ako vykonávací predpis sú hlavné právne predpisy vymedzujúce optimalizáciu siete nemocníc, resp. kategorizáciu nemocníc. Pre lepšiu orientáciu v štruktúre zákona slúži prehľad nižšie.

Čl. I – Základné ustanovenia

§ 1 – 2: Definície

§ 3: Pôsobnosť ministerstva a ministra zdravotníctva (riadi,zriaďuje, zverejňuje…)

§ 4: Kategorizácia ústavnej starostlivosti (programový profil, programy, medicínske služby, podmienky kategorizácie)

§ 5 – 7: Medicínska služba (spôsob určenia, úroveň), Programový profil, Úrovne nemocníc

§ 8 – 9: Podmienky pre tvorbu siete, vyhodnotenie siete

§ 10 – 11: Kategorizácia nemocníc, Zoznam kategorizovaných nemocníc

§ 12 – 20: Žiadosti a Rozhodovanie o (podmienenom / riadnom / zmene / znížení) zaradení, postup pri kategorizácií, postup pri znížení

Čl. I – Spoločné ustanovenia o konaniach pri kategorizácii nemocníc

§ 21 – 24: Základné zásady konaní, Účastníci konania, Zastupovanie, Vylúčenie zamestnancov ministerstva zdravotníctva a členov orgánov

§ 25 – 29: Začatie konania, Žiadosť, Doručovanie, Počítanie lehôt, Zastavenie konania

§ 30 – 36: Podklady pre rozhodnutie, Rozhodnutie, Náležitosti rozhodnutia, Konanie o námietkach, Preskúmanie rozhodnutia mimo konania o námietkach, Verejný záujem

§ 37 – 40: Údaje, Povinnosti zdravotnej poisťovne, Zoznam čakajúcich poistencov

§ 41 – 42: Povinnosti prevádzkovateľa nemocnice

§ 43: Správne delikty

§ 44 – 46: Splnomocňovacie / prechodné / zrušovacie ustanovenie

Čl. II – X (Zmeny zákonov)

Čl. II: č. 145/1995 o správnych poplatkoch

Čl. III: č. 57612004 o zdravotnej starostlivosti

Čl. IV: č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti z VZP

Čl. V: č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Čl. VI: č. 579/2004 o ZZS

Čl. VII: č. 580/2004 o VZP ČI. VIII: č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach

Čl. IX: č. 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Čl. X: účinnosť

Vykonávacie predpisy

316/2022 Z. z. – VyhIáška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kategorizácii ústavnej starostlivosti

Príloha 1: Programový profil pre každú úroveň

Príloha 2 – 12: Metodiky pre určovanie medicínskych služieb

Príloha 13: Medicínske služby zaradené do programov a ich podmienky

Príloha 14: Indikátory kvality

Príloha 15: Personálne a MTZ podmienky

Kategorizačná vyhláška prehľadne

Vyhláška č. 316/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti určuje programový profil pre každú úroveň nemocnice, teda aké programy sú povinné, doplnkové alebo nepovinné na jednotlivých úrovniach nemocnice, a aký personál a materiálne vybavenie musí mať jednotlivá úroveň nemocnice.

Všetky informácie z vyhlášky sme prehľadne usporiadali a zverejnili na webe. Stačí kliknúť na tlačidlo „Vyhláška prehľadne“, ktoré nájdete pod textom.

Vyhláška prehľadne

Algoritmus zaraďovania hospitalizačných prípadov

Algoritmus zaraďovania hospitalizačných prípadov do medicínskych služieb na GitHub IZA – rok 2023

Algoritmus 2023

Algoritmus zaraďovania hospitalizačných prípadov do medicínskych služieb na GitHub IZA – rok 2024

Algoritmus 2024

Návrhy na zmeny kategorizácie ústavnej starostlivosti môžu ministerstvu zaslať zdravotné poisťovne, komory, odborné spoločnosti v zdravotníctve, združenia zastupujúce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pacientske organizácie alebo úrad pre dohľad ministerstvu zdravotníctva každoročne do 31. marca.

Uvítame vaše návrhy, využite na to prosím, formulár, ktorý obsahuje niekoľko hárkov. Vyplňte, prosím, kontaktné údaje aby sme vás v prípade nejasností mohli kontaktovať, návrhy na zmenu a ich odôvodnenie.

Formulár