Preskočiť na hlavný obsah

Optimalizujeme sieť slovenských nemocníc tak, aby mal pacient v každej z nich k dispozícii dostupnú, kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť.

Súčasné usporiadanie zdravotnej starostlivosti v jednotlivých nemocniciach nie je optimálne. Za uplynulých 30 rokov často dochádzalo k živelným zmenám v systéme, čo viedlo k jeho roztrieštenosti a neudržateľnosti. Určenie jasných pravidiel v nemocničnej starostlivosti vnesie do celého systému poriadok, stabilitu a transparentnosť. Polikliniky, ktoré sú súčasťou nemocníc a ktoré poskytujú starostlivosť v ambulanciách, budú naďalej fungovať tak ako doteraz.

Čo nám prináša nové usporiadanie nemocníc?

sekcie
1

Pacient na prvom mieste

 • pacienti budú vedieť, aké výkony im budú poskytnuté v konkrétnej nemocnici,
 • bežnú a dlhodobú starostlivosť približujeme k pacientovi priamo v jeho regióne,
 • zriedkavé, najnáročnejšie výkony budú koncentrované do veľkých komplexných nemocníc,
 • zdravotnícki pracovníci dostanú príležitosť zlepšovať sa vo svojej odbornosti,
 • získame finančné prostriedky z EÚ na vybudovanie nových nemocníc, modernizáciu existujúcich a nákup špičkovej zdravotníckej techniky.
2

Vyššia kvalita

Nová sieť nemocníc zavádza aj nové pravidlá na:

 • minimálny počet výkonov,
 • špecializovaný personál v nemocniciach,
 • technické a materiálne vybavenie nemocníc,
 • indikátory kvality.

Plnenie týchto pravidiel bude kontrolované. Nemocnica bude môcť poskytovať konkrétne výkony, len ak bude spĺňať požadované štandardy. Tým sa zabezpečí vyššia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov, ale aj lepšie pracovné podmienky pre lekárov, sestry, pôrodné asistentky a všetkých zdravotníckych pracovníkov. Počet výkonov je kľúčovým parametrom pre pacienta. Ak to veľmi zjednodušíme, medicínske zákroky sú neraz ako riadenie lietadla. Každý pilot má povinnosť nalietať určitý počet hodín, aby nestratil svoje zručnosti. V medicíne je to rovnaké. Napríklad, lekár, ktorý operuje raz za mesiac, nemá zručnosti na takej úrovni ako lekár, ktorý operuje každý druhý deň. To sa výrazne podpisuje aj na úspešnosti zákrokov.

3

Maximálne čakacie doby

 • V blízkej budúcnosti sa zavedú aj maximálne čakacie doby na konkrétne operačné výkony alebo liečbu.

Zber čakacích listín sa začne od 1. januára 2024 a od 1. januára 2025 bude mať pacient nárok na manažment zdravotnej starostlivosti v lehotách, ako budú  uvedené v aktuálnej vyhláške.

Ak zdravotná poisťovňa nebude schopná zabezpečiť poskytnutie starostlivosti v maximálnej čakacej dobe u zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bude povinná zabezpečiť a uhradiť zdravotnú starostlivosť u nezmluvného poskytovateľa na Slovensku. Toho si bude môcť vybrať sám pacient. Ak ani v takom prípade nebude možné dodržať maximálnu čakaciu lehotu, pacient si bude môcť vybrať poskytovateľa v inom členskom štáte EÚ a zdravotná poisťovňa mu bude musieť túto starostlivosť preplatiť.

Aký je súčasný stav našich nemocníc a prečo je dôležité optimalizovať nemocnice?

Súčasná koncová sieť nemocníc v Slovenskej republike je priveľmi široká, a to tak v počte lôžok, ako aj v počte nemocníc. To vedie k neefektívnemu viazaniu ľudských kapacít (zdravotníckeho personálu), zdrojov z verejného zdravotného poistenia, aj k nízkym počtom pacientov na nemocnicu. To znamená, že personál v niektorých nemocniciach nemá dostatočnú prax a nenadobudol také zručnosti, ktoré znamenajú bezpečnosť pre pacienta, pričom drahé vybavenie nemocníc je často využívané neefektívne.

V súčasnosti poskytuje nemocničnú starostlivosť 98 všeobecných alebo špecializovaných nemocníc. Na veľkosť Slovenskej republiky ide o vysoké číslo.

Po vyhodnotení všetkých faktorov – demografie, trendov v medicíne a ďalších, so zohľadnením súčasného využitia lôžok v nemocniciach a po zavedení plánovaných zmien budeme v Slovenskej republike do roku 2030 potrebovať namiesto súčasných 28 262 akútnych lôžok, len približne 17 500 akútnych nemocničných lôžok.

Aktuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocniciach je roztrieštené. Medzi nemocnicami je nízka miera koordinácie a spolupráce, každá nemocnica sa špecializuje na niečo iné, ale takmer žiadna nemocnica nevie poskytnúť komplexnú zdravotnú starostlivosť, čo je problémom, napríklad, pri ťažkých úrazoch vyžadujúcich si multidisciplinárny prístup.


Prečo optimalizovať nemocnice

Pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocnici neexistujú pravidlá, čo môže viesť k negatívnym javom ako

 • tzv. trofejné operácie, kedy poskytovateľ vykonáva iba niekoľko náročných operácií, pri ktorých nedokáže zabezpečiť dostatočnú kvalitu a bezpečnosť pre pacienta,
 • fluktuácia personálu medzi nemocnicami, kedy nemocnica prestane poskytovať určitú zdravotnú starostlivosť, čím stráca schopnosť komplexne sa postarať o pacientov,
 • vznik špecializovaných pracovísk, ktoré nie sú schopné riešiť prípadné komplikácie.

Optimalizujeme sieť slovenských nemocníc preto, aby mal pacient k dispozícii dostupnú, kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť v každej z nich. Určenie jasných pravidiel v nemocničnej starostlivosti vnesie do celého systému poriadok, stabilitu a transparentnosť.

Plán obnovy

Plán obnovy a odolnosti SR je ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 2026. Je postavený na vízii Slovenska ako inovatívnej ekonomiky, ktorá je motorom udržateľného ekonomického rastu a zárukou úspešného zvládnutia zelenej a digitálnej transformácie; Slovenska ako moderného štátu, ktorý poskytuje občanom kvalitné verejné služby a, napokon, Slovenska ako zdravej krajiny, ktorá vytvára predpoklady pre plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného kapitálu.

Viac o pláne obnovy